ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday29
mod_vvisit_counterYesterday518
mod_vvisit_counterThis week2843
mod_vvisit_counterLast week4804
mod_vvisit_counterThis month15006
mod_vvisit_counterLast month26670
mod_vvisit_counterAll days2089067

QR Code

 

 

 

วิสัยทัศน์
  "พัฒนาโรงเรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิ
จพอเพียง" 
 
พันธกิจ (ปีงบประมาณ 2557 ถึง ปีงบประมาณ 2560 ) มีดังนี้

1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นพลโลก

2. พัฒนาศักยภาพครูให้เป็นครูมืออาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอน 

3. พัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และระบบการบริหารจัดการตามหลัก    ธรรมาภิบาล มีแนวทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามแนว TQA และ OBECQA

5. พัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

6. พัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

ยุทธศาสตร์

ในปีการศึกษา 2557-2560 จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา ดังนี้

          

ยุทธศาสตร์ที่ 1 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 

          ตัวบ่งชี้และค่าความหมาย

 

          1) ภายในปีการศึกษา 2558 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย มากกว่าร้อยละ 50

 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)

 

3) นักเรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 /ปี

 

4) นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไปสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

 

5) นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี

 

6) นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ร้อยละ 100

 

7) ภายในปีการศึกษา 2557 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ

 

8) ภายในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมีอันดับผลคะแนนเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในอันดับที่ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 4 ของโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ทั้งระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

 

          ตัวบ่งชี้และค่าความหมาย

 

1) นักเรียนทุกระดับการศึกษาร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม ด้านการมีสัมมาคารวะ การรักษาสาธารณะสมบัติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเป็นพลเมืองดีของสังคม

 

2) นักเรียนทุกระดับการศึกษาร้อยละ 100 ไม่เสพสิ่งเสพติด และอบายมุข

 

3) นักเรียนร้อยละ 100 ยึดมั่น และศรัทธาในศาสนาของตนเอง เข้าร่วมในกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ

 

4) นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้   อย่างต่อเนื่อง

 

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย

 

1) นักเรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

2) นักเรียนเข้ารับบริการในแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อยร้อยละ 20 ทุกปี

 

3) นักเรียนใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน โดยเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 นักเรียนมีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา          มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย

 

1) นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  

มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์

 

2) นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 มีความสามารถในการจัดทำโครงงาน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย

 

1) ครูร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายของหลักสูตร

 

2) ครูร้อยละ 100 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

 

3) ครูร้อยละ 100 ใช้งานวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้

 

4) ครูร้อยละ 100 บันทึกหลังการสอน

 

5) ครูร้อยละ 100 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

 

6) ครูร้อยละ 100 จัดการสอนซ่อมเสริม

 

7) ครูร้อยละ 100 มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่หลากหลาย

 

8) ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอน

 

9) ครูร้อยละ 100 จัดบรรยากาศการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้

 

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย

 

1) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีห้องศูนย์การเรียนรู้ และมีเทคโนโลยีสารสนเทศครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

2) มีห้องสมุดและแหล่งสืบค้นข้อมูลด้าน ICT อย่างเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน

 

3) มีอาคาร สถานที่ สะอาด แข็งแรง สวยงาม ปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภค

 

          ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทาง TQA & OBECQA

 

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย

 

1) มีการนำองค์กร

 

2) มีการวางแผนกลยุทธ์

 

3) การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

4) มีการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

 

5) มีการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน

 

6) มุ่งเน้นการดำเนินการ

 

7) มีการมุ่งเน้นผลลัพธ์การปฏิบัติงาน

 

8) ผ่านการประเมิน SCQA & OBECQA & TQA

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาการมีส่วนร่วม (SBM)

 

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย

 

1. มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน

 

2. มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียน

 

3. เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

 

4.จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และผู้ปกครองมีความ          พึงพอใจต่อการจัดประชุมอยู่ในระดับมาก

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาโรงเรียนเข้าแข่งขันเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

 

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย

 

1. นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน

 

2. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

 

 

 กลุ่มงานนโยบายและแผน
 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

mana1.jpg

ประธานนักเรียน CKW

pt61.jpg

ICT CKW LINK

dlit2
gappsgoogleappslogo22
plc-geg22
ulib-ckw
is59
mak2

stcare


icการเงน3

e-moneyckw

ภาพกิจกรรมบน Facebook